Teetähised loomuliku ja tervikliku juhtimise suunas

Kui rääkida loomulikust juhtimisest, siis tähenduslike vestluste ellukutsumist inimeste vahel võimaldavad mitmed kaasavad meetodid. Milline on aga kaasav juht? Mis on avatud ruum, ring või maailmakohvik?

Kui sa soovid kõndida kiiresti, kõnni üksi.
Kui sa soovid kõndida kaugele, kõnni koos.
(Aafrika vanasõna)

Igaüks meist otsib ühel või teisel moel võimalusi elada ja tegutseda kooskõlas oma sisemiste soovide, püüdluste või unistustega. Isiklikus elus, töös või vabatahtlikus elus soovime kogeda tähendusrikkaid hetki ning sisukaid vestlusi.

Soovime teha koostööd inimestega, kes on hoolivad, tunnustavad, toetavad. Meid tiivustavad kogemused, kus saame koos luua uusi lahendusi, lahendada loovalt probleeme ning seda õhustikus, kus meiega arvestatakse, meid väärtustatakse ning lastakse tegutseda oma tegelikke võimeid proovile pannes.

Paraku peame ka tõdema, et inimest väärtustav ja toetav keskkond ei ole sageli meie elu loomulik osa. Ehk nii mõnigi on kogenud järgmist:

–  suurettevõtes aset leidvast koondamisest kuulevad töötajad meedia vahendusel;
–  kolleeg lastakse lahti SMS´i teel;
–  koosolekul ei juleta rääkida võrgustiku tegelikest probleemidest ning takerdutakse tehniliste küsimuste lahendamisse. Keegi ei julge avalikult pahameelt väljendada.

Need on vaid mõned näited nendest võtetest, kuidas inimestesse suhtutakse. Paradoksaalne on aga see, et sageli me laseme sel ka ise juhtuda. Ehk leiame igaüks endas üle selle julge alustaja, algataja, müüdimurdja, juhi, kes julgeb mittetoimivatele ning sageli lausa inimvaenulikele organiseerumis- või koostegutsemismudelitele vastu hakata.

IGAÜKS ON JUHT

Esmalt võiks lahti mõtestada täna juhiks olemise paradigmat ning kutsuda üles nägema juhti igas inimeses. Juhiks olemine ei ole seotud staatuse või positsiooniga, vaid pigem mõtteviisiga olla vastutav oma elu eest. Tuntud juhtimismõtleja Margaret Wheatley leiab, et juht on igaüks, kes soovib aidata.

Häbi ning haavatavuse uurija Brene Brown leiab, et juht on keegi, kes aitab inimestel leida neis peituvat potentsiaali. Üha enam hindame aga neid juhte, kes julgevad tunnistada oma vigu, küsida abi või lihtsalt tunnistada, et ei tea vastust…Teadmatuse väljendamine eeldab aga, et me julgeme ka juhtidena olla haavatavad.

Clynton on Saksa ettevõtte, kelle üks tippjuhtidest tõdes oma kolleegide ees, et tema liiga autoritaarne juhtimisviis takistas teistel juhtidel vastutuse võtmist. Ta tunnistas, et tal puudusid vastused ning palus oma meeskonna liikmete abi ettevõtte juhtimisel. Sellele ülestunnistusele järgnesid olulised muutused organisatsioonis, sh meeskondade tulemuslikkuses, initsiatiivi võtmises ning innovatsioonis (Brown 2013).

KAASAVAD JUHID

Just inimlikkuse mõõde on see, mida soovime suhetes nii kolleegide aga ka lähedastega. Inimese väärtustamine ja temast hoolimine on kesksel kohal kaasava juhtimise praktiseerijate seas. Kaasav juhtimine on nii kunst kui ka igapäevane elupraktika – erinevate isiklike praktikate ja põhimõtete kogum, tööriistade ja meetodite varamu.

See on kutse praktiseerida viise, kuidas tuua inimestes esile nende tegelikud võimed, luua eeldusi pühendumuseks ning leida uusi toimivaid lahendusi organiseerumiseks, kaasahaaramiseks ning uuenduste loomiseks oma organisatsioonis, asutuses või kasvõi külakoosolekul. Kaasava juhtimise väljakutse on kahtluse alla seada traditsioonilised juhtimisviisid: keerulises ja killustunud maailmas peituvad lahendused ning loovus mitte ühes eestvedajas, vaid erinevate inimeste jagatud tarkuses.

Kaasamise praktiseerimist toetavad teatud mõttemustrite mõistmine, nt organisatsioon või kogukond kui elav süsteem, iseorganiseeruvad ja avatud süsteemid, lahenduskeskne mõtlemine. Sisukate protsesside suunamist toetavad erinevad planeerimismudelid, nt kaordilised sammud või U-protsess. Tähenduslike vestluste ellukutsumist inimeste vahel võimaldavad mitmed kaasavad meetodid, nt avatud ruum, ring, maailmakohvik jne.

Ring (jutupulga või -saua ring) on iidne kogunemise viis, mis on inimestel ammustest aegadest alates võimaldanud pidada tulemuslikke vestlusi, kus kõik inimesed saavad vastutust võtta, osaleda ja anda vestluse tulemusse oma panuse. On tähenduslik mõelda, et indiaanikogukonnad on jutusaua ringis võtnud vastu otsuseid teadmises, et need mõjutavad vähemalt seitsme põlvkonna heaolu pärast neid.

Maailmakohvik võimaldab erinevaid osapooli kaasates leida olemasolevatele probleemidele lahendusi, ühiselt otsida tulevikku mõjutavaid uudseid ideid ning toetada ühise dialoogi kujunemist.

Avatud Ruum on nii meetod kui ka organiseerumisviis, mis loob tingimusi põletavate, oluliste, keeruliste küsimuste uurimiseks, arutamiseks ja lahendamiseks erineva suurusega gruppides. Meetod toetab strateegiliste otsuste tegemist, tuleviku koosloomist, konfliktide lahendamist, konsulteerimist, erinevate teemade ja perspektiivide uurimist.

Need on vaid mõned meetodid, mille kaudu luua tähenduslikku tegutsemisruumi igas eluvaldkonnas ja seeläbi toetada inimeste loomupärase andekuse ja talendi vallapäästmist. Tõsi, meetodi valikul tuleb siiski silmas pidada, mis on kaasamise laiem vajadus ning mõte.

Mida selgem on kaasamise eesmärk, seda lihtsam on leida ka oluliste küsimuste arutamiseks või otsuste tegemiseks sobiv vorm. Näiteks ringis vestlemine toetava jutusaua abil tekitab inimestes sageli hirmu: me kardame, et meie mõtted pole õiged, meid mõistetakse hukka oma seisukohtade pärast, kardame väljendada oma tegelikkse soove ja vajadusi jne.

Hirmude vähendamiseks aitab toetumine kokkulepetele: räägitu jääb ringi ja informatsiooni hoitakse delikaatselt, teisi kuulatakse siira huvi ja avatusega, jagatakse just seda, mis käesoleval hetkel on asjakohane ja vajalik.

Jutusaua ringi mõte on tegelikult väga lihtne – anda igale inimesele võimalus istuda nn juhitoolil. Seeläbi praktiseeritakse vastutuse jagamist grupist. See on näide jagatud juhtimisest, millest paljud juhid tegelikult unistavad. Just ringivestluse sügavus on julgustanud nii mõnegi juhi loobuma traditsioonilisest suurest koosolekulauast ning algatada sisulisi vestlusi ringis istudes. 

Kui jätkuvalt puudub endas sisemine julgus kohe katsetada, võib abi leida mõjusatest näidetest. Nii on Ameerikas, Columbus Ohio piirkonna tervishoiu edendajad kogukonda kaasates otsimas viise, kuidas haiguste ravimise asemel keskenduda tervise hoidmisele. Raamatud annavad juba üksikasjalikumad juhised meetodite rakendamiseks. Samuti on asjakohane  osalemine teemakohastel koolitustel Eestis või mujal, vt kaasamine.ee. Näiteks on 2013. aastal käivitunud Eestis omanäoline kaasamispraktikuteja – huviliste arenguprogramm Kaasajate Kasvulava, mille sihiks on tõsta kaasajate valmisolekut ja võimekust kaasamisprotsesse mõjusalt juhtida. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

ÜKS LIHTNE PÕHIMÕTE

Kui sinu laual on parasjagu mõni projekt, kavand, mõttetöö, siis võid oma tegemisi analüüsida ühe lihtsa kaasamispõhimõtte valguses. Tim Merry, kaasamispraktik Kanadast on öelnud, et kui me midagi teeme kellelegi, siis ärme teeme seda ilma nendeta (if it is about us, don’t do it without us).

Kui tundub, et olulised partnerid on puudu, siis leia võimalus nende kaasamiseks. Ja ei tasu ehmuda tõsiasjast, et inimesi kaasates seisame paratamatult silmitsi erinevate, sageli põrkuvate mõttemustrite ja maailmavaadetega. Ent ilma selle põrkumiseta ei sünni paraku ka midagi uut.

Just mitmekesisusest ja uutest suhetest avanevad uued võimalused. Uued võimalused sünnivad, kui laseme igas inimeses oleval tarkusel esile kerkida. Hea kaasamise eeldus on usk, et inimesed on tegelikult targad, loovad, nutikad. Meie ülesanne juhina ja kaasajana on avada see ruum, kus sisemine tarkus saab vabalt voolata.

Lugemissoovitus:

Baldwin C. & Linnea , A. 2010. The Circle Way—A Leader in Every Chair, Berret-Koehler Publishers,  Inc,vt. www.peerspirit.com
Brown, J.  & Isaacs, D. 2005. The World Cafe. Shaping our Futures Through Conversations That Matter. Berret-Koehler Publishers, San Fransisco, vt ka www.theworldcafe.com
Brown, B. (2013). Daring Greatly. How the courage to be vulnerabl transforms the way we live, love, parent and lead. Portfolio Penguin
Owen, H. 2005. Avatud Ruumi Meetod. Käsiraamat. Eesti Ekspressi Kirjastus, vt www.openspaceworld.org
Wheatley, M. & Frieze. D. From Hero To Host. A story of citizenship in Columbus, Ohio. The Berkana Institute.
http://www.walkoutwalkon.net/wp-content/uploads/2011/04/WheatleyFrieze_HeroToHost.pdf

Autor: Piret Jeedas

Seotud